Van de bestuurstafel

Verslag van de ledenvergadering op 26 september 2019.

 

Opening

De voorzitter Tineke Roosen heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.15 uur. Er zijn 14 leden aanwezig.
 

Mededelingen van de voorzitter.

Tineke Vertelt dat Sjoerd vandaag geopereerd zal worden aan zijn schouder en weet van Jan Eekhof dat alles is goed gegaan. Via Koos weet zij ook te vertellen dat Gé Elkerbout zijn lidmaatschap heeft opgezegd omdat de hoge leeftijd hem parten gaat spelen. Hubert kan door nieuwe medicijnen niet aanwezig zijn en Jan Tijsterman heeft afgezegd omdat hij nog in Marokko zit.
 

Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag en het verslag van de ledenvergadering van vorig seizoen worden onder de aandacht gebracht. Ellert heeft een opmerking over het jaarverslag  en krijgt daar van het bestuur uitleg over. Daar er verder geen op of aanmerkingen zijn, worden het jaarverslag en het verslag over de ledenvergadering goedgekeurd en de secretaris bedankt voor zijn werk.
 

Financieel verslag

Het financieel verslag wordt uitgelegd door Jeanne. De huurprijs van de zaal is met 2.50 verhoogd en doordat we dit jaar géén contributie verhoging zouden doen, zullen we alleen maar interen, temeer omdat we nu ook weer een lid minder hebben. Er volgt een discussie om de contributie toch maar te verhogen om het interen tegen te gaan. We zullen dit verder behandelen tijdens de rondvraag.


Verslag kascommissie

Het financieel verslag is door de commissie, Dick Schoneveld en Sjoerd Zwaan gecontroleerd. De goedkeuring wordt voorgelezen door Dick Schoneveld en Jeanne wordt wederom bedankt voor het nette werk wat ze geleverd heeft, iets wat ze nu al 20 jaar voor de club heeft gedaan.
 

Verkiezing nieuw lid kascommissie

De nieuwe kascommissie bestaat wederom uit Dick Schoneveld en Sjoerd Zwaan, omdat er verder geen gegadigden voor zijn.
 

Bestuursverkiezing 1e voorzitter.

Dit jaar is de 1e voorzitter aftredend en heeft zichzelf als herkiesbaar gesteld. Omdat er vanuit de club niemand gereageerd heeft op de oproep als tegenkandidaat stemt Tineke ermee in om het voorzitterschap voort te zetten. Er wordt vanuit de club gezegd dat iedereen blij is dat Tineke doorgaat.

Ook heeft Jeanne het afgelopen jaar aangegeven te zullen stoppen als penningmeester. Alle leden waren hierover het vorige seizoen al geïnformeerd en hadden de kans om deze taak over te nemen. Als er niemand op zou reageren dan zou het bestuur Cock de Vries voorstellen, die door het bestuur gepolst was voor deze functie. Cock heeft de functie dan ook aanvaard, omdat er niemand reageerde. Omdat de taak van Jeanne nu ten einde was, kon zij de bestuurstafel verlaten en kreeg zij van Tineke namens het bestuur en namens de leden een tegoedbon voor een lunch en een bos bloemen mee als dank voor haar inzet.
 

Jaarprogramma

De data van de clubavonden worden even doorgenomen en Tineke deelt mee dat het thema voor dit jaar ook weer een vrije keus is.

Filmwaardering

We vragen als bestuur of we nog door moeten gaan met de waarderingsformulieren. Er volgt een discussie waarbij Ellert aangeeft dat hij de waardering helemaal niet ziet zitten en liever ziet dat er na een film of serie de techniek besproken wordt. Er wordt dan ook voorgesteld om series te laten zien in de eerste helft van de avond en de tweede helft van de avond te gebruiken voor uitleg en uitwerking van de serie. Het is niet voor iedereen van toepassing en er wordt dan ook voorgesteld om het door enkele leden te laten doen en dan niet op elke avond, maar enkele keren per seizoen. Dit moet dan wel ruim van te voren afgesproken worden met de vertoner omdat hij of zij wel de gelegenheid moet krijgen om zich voor te bereiden. Gevraagd wordt dan ook of Kees Hogewoning, Jaap v Baarle en Jan Eekhof zo’n avond willen vullen. Voor de waardering houden we een stemming en doordat de meerderheid toch nog wel voor is voor het wedstrijdelement, gaan we door met de waarderingsformulieren met de kanttekening dat het niet verplicht is om jou serie te laten waarderen, maar als je het wel wilt dat jou serie gewaardeerd wordt, dan ben je verplicht om de series van andere leden die dit ook willen te waarderen, zonder uitzondering.

 

Rondvraag

Tijdens het financiële verslag is naar voren gekomen dat wij als club interen met de clubkas. We hadden als bestuur in de laatste vergadering besloten om het lidmaatschap niet te verhogen. Om het interen enigszins te voorkomen wordt er vanuit de club het voorstel geopperd om de contributie toch te verhogen. Het voorstel is om het bedrag te verhogen met €10.- .  Er volgt dan een stemming waaruit blijkt dat alle aanwezige leden op één na hiermee akkoord gaan.  De verhoging wordt daarom aangenomen.  Cock vraagt of het mogelijk is om weer een wedstrijd te organiseren, waarbij één persoon een vuile film maakt, die dan door verschillende leden op hun eigen manier bewerkt wordt waardoor er verschillende creaties te zien zullen zijn.  Het is een goed plan en wordt meegenomen.         Dick Schoneveld zou graag zien dat er op de thema avonden niet één, maar 3 winnaars op het formulier voor de zaalprijs ingevuld mogen worden. Omdat dit alleen maar om de zaalprijs gaat en alles alleen maar ingewikkelder zal maken, wordt dit niet aangenomen.
 

Afsluiting

Omdat er verder geen vragen meer zijn, sluit Tineke het officiële gedeelte af en bedankt iedereen voor zijn komst. Na het vergaderen is iedereen nu wel toe aan een drankje.

September 2019, Koos Barnhoorn, secretaris.