Van de bestuurstafel

Verslag van de ledenvergadering op 29 september 2022.

 

Opening

De penningmeester Cock de Vries (met fiat van de voorzitter) heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.15 uur. Er zijn 15 leden aanwezig.

 

Mededelingen van de penningmeester.

Cock geeft enkele afmeldingen door van mensen die deze avond om verschillende redenen verhinderd zijn en weet te melden dat Kees v Delft gepolst is om voorzitter te worden en dat Kees heeft toegezegd dat hij deze taak wel op zich wil nemen zodra hij hier de tijd voor heeft. Verder kan gezegd worden dat wij voorlopig op de oude voet door kunnen gaan op onze locatie hier in de Open Hof, omdat er wel een nieuwe beheerder is, maar Henk blijft nog wel een jaar in de kosterswoning wonen en zal de nieuwe beheerder inwerken. Het is alleen de vraag of er door de inflatie niet een huurverhoging voor de zaal aan zit te komen. Dit is even afwachten.

 

Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag en het verslag van de ledenvergadering van vorig seizoen is aan alle leden toegezonden en Cock vraagt of hier nog vragen of op- of aanmerkingen over zijn. Daar er verder geen op of aanmerkingen zijn, worden het jaarverslag en het verslag over de ledenvergadering goedgekeurd en de secretaris bedankt voor zijn werk.

 

Financieel verslag

Het financieel verslag wordt uitgelegd door Cock. Cock geeft uitleg bij alle financiŽle punten. Jan Tijsterman vraagt waarom de Rabobank zo duur kost vergeleken met wat hij betaalt voor zijn bankkosten. Cock weet uit te leggen dat er verschil is tussen particulier en verenigingsleven, wat in feite als een bedrijf wordt gezien. Ellert vraagt wanneer er nu eigenlijk contributie betaald moet worden, waarop het antwoord is dat dit moet gebeuren vlak na de ledenvergadering, omdat dan wordt bepaald of er geen verhoging nodig is. Jeanne zegt dat zij niet uit het overzicht van Cock kan halen of er positief of negatief gedraaid is vorig seizoen. Cock geeft aan dat hij dit gaat bekijken om dit voortaan ook aan te kunnen geven. Cock wordt bedankt voor zijn financieel verslag.

 

Verslag kascommissie

Het financieel verslag is door de commissie, Wim de Beer en Sjoerd Zwaan gecontroleerd. Sjoerd leest zijn goedkeuringsverslag voor en danken Cock voor zijn werk als penningmeester

.

Verkiezing nieuw lid kascommissie

De nieuwe kascommissie bestaat uit Wim de Beer en Kees Hogewoning.

 

Bestuursverkiezing secretaris.

Dit jaar is de secretaris aftredend en heeft zichzelf als herkiesbaar gesteld. Omdat er vanuit de club niemand gereageerd heeft op de oproep als tegenkandidaat stemt Koos ermee in om zijn taak voort te zetten.

 

Jaarprogramma

Over het nieuwe jaarprogramma zijn er geen opmerkingen. Wel komt er een vraag om een nieuwe ledenlijst. Koos zal ervoor zorgen.

 

Rondvraag

Sjoerd vraagt of wij het jureren niet af kunnen schaffen. Er komt een discussie opgang van wel of niet en van de nadelen die het met zich meebrengt als er vrijwillig gejureerd wordt. Er wordt een voorstel gedaan om alleen de thema wedstrijden te jureren. Er wordt voorgesteld dat wij dit item in het bestuur zullen bespreken en dat wij het resultaat hiervan aan de leden zullen voorleggen. Jaap geeft aan dat hij al meer voorgesteld heeft dat hij op de laptop op de club wil uitleggen hoe of je verschillende kan bewerken. Als voorbeeld wil hij dat laten zien met een filmpje van Ellert, die dit filmpje beschikbaar stelt. Kees Hogewoning geeft aan dat op de ledenlijst het item gebruik apparatuur niet meer up to date is. Omdat dit eigenlijk niet meer relevant is, zal deze kolom verwijderd worden van de ledenlijst. Jan Eekhof heeft tijdens de bloemencorso met een medewerker van RTV Katwijk gesproken, die hem vertelde dat er een mogelijkheid is om op zaterdagmorgen tijdens een programma wat meer te vertellen van de RSDA en dat je op die manier wat reclame zou kunnen maken voor de club. Koos geeft wel aan dat er wel 2 welbespraakte mensen daarnaar toe moeten om dit te doen. We zullen het in het bestuur bespreken en zullen erop terugkomen.

 

Afsluiting

Omdat er verder geen vragen meer zijn, sluit Cock het officiŽle gedeelte af kunnen we gaan pauzeren. Na de pauze draait Koos een oude film over zijn excursie naar EthiopiŽ in 2010.

 

September 2022, Koos Barnhoorn, secretaris.

 

Van de bestuurstafel

Verslag van de ledenvergadering op 12 januari 2023.

Deze tussentijdse ledenvergadering is door het bestuur georganiseerd omdat wij te maken hebben met een bestuurswisseling en met onvoorziene extra onkosten.

 

Opening

De penningmeester Cock de Vries (met fiat van de voorzitter) heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.15 uur. Er zijn 16 leden aanwezig.

Mededelingen omtrent de bestuurswisseling.

Omdat Tineke allang aangegeven heeft te willen stoppen met de functie van voorzitter hebben wij Kees v Delft gevraagd of hij weer voorzitter zou willen worden, waar hij positief op reageerde. Voor deze vergadering was door de secretaris een mail naar de leden verstuurd om de leden de gelegenheid te geven om hier eventueel bezwaar tegen te maken en om met een tegenvoorstel te komen. Omdat hier niet op gereageerd is, kunnen we concluderen dat de leden eenstemmig meegaan met het voorstel en kunnen we Kees v Delft aanstellen als de nieuwe voorzitter.

 

Mededelingen omtrent de extra onkosten.

Cock geeft uitleg van de nieuwe situatie. We hebben sinds medio oktober te maken met extra kosten in verband met de zaalhuur. Betaalden we in begin Ä35.- voor de zaal, nu zijn de kosten Ä40.- per avond en sinds de energiecrisis is daar een kostenpost van Ä15.- per avond bij gekomen voor energietoeslag. Bij deze kosten zullen we dus alleen maar interen op het banksaldo van de club als wij op deze manier doorgaan. Er zal daarom wat moeten gebeuren. E.e.a. wordt besproken. Als we op deze manier doorgaan, dan moeten we de contributie met ongeveer Ä 25.- verhogen. We kunnen ook besluiten om voortaan maar eens per 14 dagen club te houden en dan daar de contributie op aan te passen.  We zouden om de kosten te drukken ook kunnen besluiten om wat later in het seizoen te beginnen en wat eerder te stoppen. Het is duidelijk dat er nog geen unaniem besluit kan worden genomen.

 

Voorstel

Omdat er voor de verschillende mogelijkheden wat te zeggen is, enkele willen wel op dezelfde manier doorgaan, anderen zouden het ook wel kunnen begrijpen om eens per 14 dagen club te houden, stelt Cock voor om deze laatste weken van dit seizoen gewoon door te gaan zoals het was met het interen op de eigen middelen, om dan op het einde van dit seizoen te beslissen wat dat het juiste is om de club voort te zetten. De leden gaan hiermee akkoord en kunnen we deze ingelaste ledenvergadering sluiten.

 

Nieuwe voorzitter

Na de leden vergadering krijgt Kees nog even het woord waarin hij de leden bedankt voor het vertrouwen dat in hem gesteld is en spreekt hij de wens uit dat er vele nieuwe producties gemaakt zullen worden en dat de club een gezellige club mag blijven.

Cock sluit de vergadering en kunnen we de avond voortzetten met het vertonen van foto- en filmproducties.

 

Januari 2023, Koos Barnhoorn, secretaris.