Van de bestuurstafel

Verslag van de ledenvergadering op 30 september 2021.

 

Opening

De voorzitter Tineke Roosen heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.15 uur. Er zijn 14 leden aanwezig.

 

Mededelingen van de voorzitter.

Tineke vertelt dat het door haar nogal gecompliceerde heupoperatie het een probleem geworden is om als voorzitter aan te blijven. Zij vertelt heel emotioneel dat het haar spijt, maar dat zij geen andere oplossing weet dan om het stokje over te geven. Voor deze avond heeft ze Cock bereid gevonden om het voorzitterschap over te nemen en hij zal voor de komende weken beurtelings met Gert en Koos deze taak op zich nemen totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. Tineke wordt bedankt door de leden voor haar werk als voorzitter.

 

Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag en het verslag van de ledenvergadering van vorig seizoen is aan alle leden toegezonden en Cock vraagt of hier nog vragen of op- of aanmerkingen over zijn. Daar er verder geen op of aanmerkingen zijn, worden het jaarverslag en het verslag over de ledenvergadering goedgekeurd en de secretaris bedankt voor zijn werk.

 

Financieel verslag

Het financieel verslag wordt uitgelegd door Cock. Cock geeft uitleg bij alle financiŽle punten. Er waren wat problemen met de website, Cock geeft hier ook uitleg over en het moet nu opgelost zijn. Cock wordt bedankt voor zijn financieel verslag.

 

Verslag kascommissie

Het financieel verslag is door de commissie, Dick Schoneveld en Sjoerd Zwaan gecontroleerd. Dit ging niet helemaal zoals het zou moeten zijn, omdat de computer van Sjoerd niet helemaal in orde was en er een miscommunicatie is ontstaan. Uiteindelijk leest Sjoerd een verklaring voor waarin hij aangeeft dat e.e.a. niet helemaal volgens het boekje zou zijn gegaan, maar dat hij toch zijn goedkeuring geeft aan het financieel verslag, Dick, die vanwege zijn broze gezondheid niet aanwezig kon zijn, had zijn goedkeuring al gegeven. Cock wordt bedankt voor zijn financieel verslag.

 

Verkiezing nieuw lid kascommissie

De nieuwe kascommissie bestaat uit Wim de Beer en Sjoerd Zwaan.

 

Bestuursverkiezing algemeen adjunct.

Dit jaar is de algemeen adjunct aftredend en heeft zichzelf als herkiesbaar gesteld. Omdat er vanuit de club niemand gereageerd heeft op de oproep als tegenkandidaat stemt Gert ermee in om zijn taak voort te zetten. Cock vraagt ook of er iemand is die serieus over het voorzitterschap wil nadenken.

 

Jaarprogramma

In verband met het jaarprogramma vraagt Jan Tijsterman of we niet dieper op een film in kunnen gaan bij de bespreking. Ellert merkt op dat dit al eerder ter sprake is gekomen. We hebben bij de vorige ledenvergadering al afgesproken dat we avonddelen zouden gaan invullen waarin enkele leden van de club dieper op de problematiek van het filmen en fotograferen zouden ingaan, hierbij werden toen Kees Hogewoning, Jaap v Baarlen en Jan Eekhof genoemd, die elk een avonddeel zouden krijgen om uitleg te geven over problemen waar sommige leden tegen aan lopen. We spreken af dat we dit gaan aanpakken en geven deze heren de gelegenheid om vooraf een datum te prikken, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Jan Eekhof oppert om misschien ook een ďverkeerdĒ filmpje te vertonen en dan later tekst en uitleg geven hoe of het wel moet. IdeeŽn genoeg en ik hoop dat het van de grond komt. Kees Hogewoning stemt ermee in en wil t.z.t. een instructie avond voor fotografie geven. Jan Eekhof gaat ook akkoord. Sjoerd vraagt of er geen animo is om weer een dag te organiseren om naar een bepaalde stad te gaan met zín allen. We zijn het erover eens dat dit best mag gebeuren, maar dat dit niet van het bestuur uit geregeld moet worden.

 

Rondvraag

Ellert vraagt wanneer de contributie betaald moet worden. Als antwoord hierop krijgt hij te horen dat de contributie het liefst zo gauw mogelijk betaald dient te worden.

 

Afsluiting

Omdat er verder geen vragen meer zijn, sluit Cock het officiŽle gedeelte af kunnen we gaan pauzeren. Iedereen is nu wel toe aan een drankje en na de pauze zullen we de bekeruitreiking doen die vorig seizoen vanwege corona niet door is gegaan.

September 2021, Koos Barnhoorn, secretaris.