Van de bestuurstafel

Verslag van de ledenvergadering op 28 september 2017.

 

Opening

De voorzitter Tineke Roosen heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.15 uur. Er zijn 16 leden aanwezig.

 

Mededelingen van de voorzitter.

Tineke opent met de verwachting dat toch meer mensen de website gaan gebruiken op het moment dat zij een serie vertonen en dat middels enkele foto's aankondigen op de site en spreekt daarbij de hoop uit dat het weer een mooi jaar zal worden.  Enkele leden gaven aan dat de ledenlijst niet up to date is omdat de apparatuur die vermeld staat bij de leden niet meer klopt. Er wordt dan ook voorgesteld dat de leden waarbij het niet okť is maar even een mail naar Koos moeten sturen om het aan te passen. Piet Heemskerk vraagt waarom wij de website niet uit kunnen breiden door de leden de ruimte te geven om er individuele films op te zetten, wat door buitenstaanders gezien kan worden. We vinden dit geen goed idee omdat Piet Ravensbergen, die de site beheert het toch al druk genoeg heeft en omdat meer invulling op de site de kosten omhoog gaan brengen omdat we met een klein en eenvoudig programma werken en uitbreiding zal dan ook aanpassingen vergen en ook duurder worden.

 

Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag en het verslag van de ledenvergadering van vorig seizoen worden onder de aandacht gebracht. Enkele leden geven aan dat ze de nieuwe ledenlijst niet uit konden printen en er wordt een voorstel gedaan om de lijst voortaan in pdf vorm te sturen, wat minder problemen op zou moeten leveren. Koos gaat er voor zorgen dat dit gebeurt. Omdat er verder geen op of aanmerkingen zijn uit de zaal worden beide verslagen goedgekeurd en wordt Koos bedankt voor de verslagen.

 

Financieel verslag

Het financieel verslag komt ter sprake. Omdat Jeanne, onze penningmeester er niet is vanwege een blessure kan er geen uitleg gegeven worden, maar omdat iedereen het verslag gehad heeft en omdat er geen vragen over zijn kan het financieel verslag goedgekeurd worden en Jeanne wordt weer bedankt voor haar werk. Wel is er bestuurlijk afgesproken dat we dit jaar de contributie gaan verhogen met Ä 5.- , dit in verband met eventuele aankomende kosten wat betreft het jubileum en de aanschaf van nieuwe apparatuur.

 

Verslag kascommissie

Het verslag is door de commissie, Dick Cederhout en Cees v Delft gecontroleerd. De goedkeuring wordt voorgelezen door Tineke  waarna het verslag  akkoord wordt bevonden en Jeanne wordt bedankt voor het nette werk wat ze geleverd heeft.

 

Verkiezing nieuw lid kascommissie

De nieuwe kascommissie bestaat uit Cock de Vries en Cees v Delft. Als reserve wordt Kees Hogewoning aangesteld.

 

Bestuursverkiezing .

Dit jaar is de secretaris aftredend. Daar de secretaris aangegeven heeft dat hij ook weer herkiesbaar is en omdat er geen tegenkandidaat is aangemeld, wordt Koos weer herkozen.

 

Jaarprogramma

De data van de clubavonden worden doorgenomen en Gert zal ook dit jaar weer de agenda invullen van het programma. De slotavond is gepland op 19 april. We willen echter dit jaar ook ons jubileum gaan vieren. Het bestuur heeft via de secretaris een offerte binnen gekregen om een dagje uit te gaan in Avifauna. We gaan varen en life cooking doen in Avifauna en moeten nog een geschikte datum vinden waarbij iedereen aanwezig kan zijn. de beste gelegenheid zou op 21 april zijn, omdat dit de laatste zaterdag is na de slotavond, maar enkele leden hebben aangegeven dat zij op die zaterdag een thuiswedstrijd van Rijnsburgse Boys niet willen missen  en hebben om een andere datum gevraagd. De enige datum die dan nog overblijft is dan 14 april, een zaterdag voor de laatste clubavond eb we zullen kijken of dan iedereen wel kan , anders zullen we een beslissing moeten nemen tussen deze 2 avonden.

 

Rondvraag

Cees v Delft stelt voor om de filmclub weer onder de aandacht te brengen via de media. Het schrijven van een stukje via de Rijnsburger moet toch weer mogelijk zijn, ondanks dat dit vroeger heel vaak niet geplaatst werd omdat het om verschillende reden niet interessant genoeg was. Hij stelt voor om dit op zich te nemen.

Gert v Delft heeft voorgesteld om met geinteresseerde leden een dagje naar delft te gaan en geeft hierbij de verschillende mogelijkheden. De bedoeling is dat dit ergens in oktober gaat gebeuren. Leden die mee willen gaan, kunnen zich melden bij Gert.

Jan Tijsterman geeft het bestuur een compliment en bedankt het bestuur voor de inzet.

 

Afsluiting

Omdat er verder geen vragen meer zijn, sluit Tineke het officiŽle gedeelte af.

Na de pauze heeft Rein Strijker een leuk filmpje over een tripje die hij met Jaap v Baarlen en Ron Mokkenstorm heeft gemaakt in Drente en heeft Gert een film uit 1943 over de boerderij van van Egmond, die zijn boerderij had ter hoogte van de Johannes Post straat.

 

Koos Barnhoorn, secretaris.